GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training

 |News
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม "GISTDA DAY: เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับเยาวชน" วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 8103-8105 ชั้น 1 อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
|| ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี้ || กรุณาส่งใบตอบรับเพื่อยืนยันรับสิทธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8512 IT
ชั้น 5 อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
|| ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี้ || กรุณาส่งใบตอบรับเพื่อยืนยันรับสิทธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2559
เชิญอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศครั้งที่ 5 เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
|| รายละเอียดเพิ่มเติม || ติดต่อ/สอบถาม/ส่งผลงาน ได้ที่ negistda@kku.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร" ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น || >> ตรวจสอบรายชื่อ || กรุณาส่งใบตอบรับเพื่อยืนยันรับสิทธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559
ดูข่าวทั้งหมด
|Photo Gallery

กิจกรรม “GISTDA DAY : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับเยาวชน”
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น” รุ่นที่ 10”
ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8512 IT
ชั้น 5 อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ (GISTDA Portal)"
ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8512 IT
ชั้น 5 อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจ”
ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4
อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรม GISTDA DAY "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับเยาวชน"
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" รุ่นที่ 9
ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8512 IT
ชั้น 5 อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" รุ่นที่ 8
ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8512 IT
ชั้น 5 อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรม "GISTDA DAY: เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับเยาวชน"
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 8103-8105
อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" รุ่นที่ 7
ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8512I T
ชั้น 5 อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University