นิทรรศการออนไลน์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

           ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายละเอียดเพิ่มเติมก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวางรากฐานแนวทางในการนำเอาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภูมิภาคของประเทศอย่างทั่วถึง โดยมีภารกิจที่สำคัญ ได้แก่
           1. พัฒนาและจัดตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นโดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลและบริการอื่นๆ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน
           2. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ สำหรับการพัฒนาในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น
           3. พัฒนาและจัดตั้งระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
           4. พัฒนาเครือข่ายบุคลากร (Human network) ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบุคลากรสาขาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เช่น การวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนนักศึกษา การบริการวิชาการแก่สังคม และ การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์