GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                News |     ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการติดตามวิกฤตการณ์น้ำท่วม     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training

|Activity : ถ่ายทอดเทคโนโลยี
  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี >> ปี 2545
วันที่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้เข้าร่วม
11-22 พ.ย. 2545 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง “Application of high resolution imagery
and GIS for local administration units”
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 คน
17-26 ม.ย. 2545 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง “การรับรู้จากระยะไกล
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์”
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 คน
 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University