GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                News |     ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการติดตามวิกฤตการณ์น้ำท่วม     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training

|Activity : ถ่ายทอดเทคโนโลยี
  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี >> ปี 2547
วันที่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้เข้าร่วม
16-20 ส.ค. 2547 โครงการฝึกอบรม
เรื่อง “การสร้างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ”
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 คน
21-28 ก.ค. 2547 โครงการฝึกอบรม
เรื่อง “ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40 คน
10-11 มี.ค. 2547 โครงการฝึกอบรม
เรื่อง “การเผยแพร่เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์
ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
ระดับท้องถิ่น (สำหรับเจ้าหน้าที่)”
โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส
จังหวัดขอนแก่น
150 คน
5 ก.พ. 2547 โครงการฝึกอบรม
เรื่อง “การเผยแพร่เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์
ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
ระดับท้องถิ่น (สำหรับผู้บริหาร)”
โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส
จังหวัดขอนแก่น
150 คน
 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University