GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                News |     ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการติดตามวิกฤตการณ์น้ำท่วม     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training

|Activity : ถ่ายทอดเทคโนโลยี
  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี >> ปี 2548
วันที่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้เข้าร่วม
19-26 ก.ย. 2548 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
เพื่อสนับสนุนการป้องกันภัยพิบัติ"
หลักสูตที่ 2
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 คน
5-9 ก.ย. 2548 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม
เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์
ข้อมูลภาพจากดาวเทียม THEOS"
หลักสูตรที่ 1 (รุ่นที่ 1)
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 คน
 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University