GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                News |     ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการติดตามวิกฤตการณ์น้ำท่วม     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training

|Activity : ถ่ายทอดเทคโนโลยี
  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี >> ปี 2550
วันที่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้เข้าร่วม
6 พ.ย. 2550 โครงการฝึกอบรม "GISTDA DAY
: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา"
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ (MBA) มข.
75 คน
25-29 มิ.ย. 2550 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย GIS ขั้นสูง"
- กำหนดการอบรม
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 คน
25-28 เม.ย. 2550 โครงการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม
SPOT/THEOS Enhancement Programme
โรงแรมพลอยพาเลซ
จังหวัดมุกดาหาร
185 คน
9 เม.ย. 2550 โครงการสัมมนาเรื่อง
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสงคราม
โรงเรียนบ้านท่อบ่อ
จังหวัดนครพนม
100 คน
26 มี.ค. - 5 เม.ย. 2550 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"การรับรู้จากระยะไกล
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นต้น"
- กำหนดการอบรม
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 คน
 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University