GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                News |     ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการติดตามวิกฤตการณ์น้ำท่วม     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training

|Activity : ถ่ายทอดเทคโนโลยี
  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี >> ปี 2551
วันที่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้เข้าร่วม
3 พ.ย. 2551 โครงการฝึกอบรมเรื่อง "GISTDA DAY"
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ (MBA) มข.
231 คน
23-27 มิ.ย. 2551 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย GIS"
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ณ ชั้น 2 ห้องฝึกอบรม B215
อาคารศูนย์บริการวิชาการ มข.
29 คน
21 เม.ย.-1 พ.ค. 2551 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การรับรู้จากระยะไกล
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น"
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ณ Lab A ชั้น 2 อาคาร SCO6
คณะวิทยาศาสตร์ มข.
33 คน
8-10 ก.พ. 2551 โครงการค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ณ มณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
180 คน
 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University