GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                News |     ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการติดตามวิกฤตการณ์น้ำท่วม     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training

|Activity : ถ่ายทอดเทคโนโลยี
  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี >> ปี 2552
วันที่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้เข้าร่วม
25 ก.ย. 2552 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำร่างมาตรฐาน
ระบบภูมิสารสนเทศ Geographic information Encoding
ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น
กรุงเทพฯ
84 คน
21-23 ส.ค. 2552 โครงการ "การสนับสนุนดำเนินโครงงานด้าน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน"
ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 คน
1 ส.ค. 2552 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การแปรภาพออร์โธสี มาตราส่วน 1:4000
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มข.
30 คน
30 ก.ค. 2552 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำร่างมาตรฐาน
ระบบภูมิสารสนเทศ Geographic information Encoding
ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น
กรุงเทพฯ
48 คน
13-17 ก.ค. 2552 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การรับรู้
จากระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
ณ ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 คน
9-12 มิ.ย. 2552 Tentative Training Programme on GIS
Technology for Natural Resources Management
SC.8 Faculty of Science
Khonkaen University
30 คน
19-21 มิ.ย. 2552 โครงการค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ณ มณฑลทหารบกที่ 23
ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
150 คน
18-22 พ.ค. 2552 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การรับรู้จากระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น”
ณ ห้อง 8512 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 คน
30 มี.ค. -
3 เม.ย. 2552
Tentative Training Programme on GIS
Technology for Natural Resources Management
SC.8 Faculty of Science
Khonkaen University
30 คน
 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University