GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                News |     ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการติดตามวิกฤตการณ์น้ำท่วม     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training

|Activity : ถ่ายทอดเทคโนโลยี
  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี >> ปี 2553
วันที่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้เข้าร่วม
7-8 ก.ย. 2553 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"ก้าวไกลกับเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียม THEOS
และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา"

- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส
จังหวัดขอนแก่น
และภูดารารีสอร์ท จังหวัดเลย
200 คน
ส.ค. - ธ.ค. 2553 โครงการ
"การสนับสนุนดำเนินการโครงงาน
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศระดับเยาวชน"
โรงเรียนมัธยม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 โรงเรียน
11 ส.ค. 2553 โครงการฝึกอบรม เรื่อง "GISTDA DAY"
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ (MBA)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครูและนักเรียน
จำนวน 184 คน
จาก 31 โรงเรียน
และนักศึกษา
จำนวน 22 คน
รวมทั้งสิ้น 206 คน
19-29 เม.ย. 2553 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม"

- ภาพกิจกรรมในโครงการ
ณ ห้อง 6601A ชั้น 6
ตึก SC 06
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้เข้าฝึกอบรม
จำนวน 46 คน
จาก 26 หน่วยงาน
 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University