GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    Home > Seminar/Training
 


โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ก้าวไกลกับเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียม THEOS และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา


หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและสมรรถนะมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยีด้วยกัน ได้แก่ 1) เทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม 2) เทคโนโลยีการหาพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม และ 3) เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลายหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน ได้นำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ประโยชน์กันแพร่หลาย ทั้งในรูปแบบใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐาน และหรือใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมาโดยผ่านทางงานวิจัย ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศต่างๆ มากมาย การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาพื้นที่" ขึ้นมา เพื่อเป็นเวทีกลางให้นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจได้แสดงผลงานวิชาการ การวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ


วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเผยแพร่การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม การหาพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
          2. เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการงานวิจัยในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
          3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ


วันเวลาและสถานที่

          จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ผู้เข้าร่วม

          เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่สนใจ จำนวน 150 คน


กำหนดการ

          กำหนดการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ คลิ๊กที่นี้


ภาพกิจกรรมการสัมมนา

             ดูภาพกิจกรรม


เอกสารประกอบการสัมมนา

  

การนำเสนอผลงาน 11 เรื่อง

1.
การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงในการจำแนกอายุยางพาราเพื่อประเมินผลผลิตไม้ยางพาราสำหรับอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา
ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ อานันต์ คำภีระ เกริกชัย ทองหนู อดุลย์ เบ็ญนุ้ย และพีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย
 
 
2.
ความแปรปรวนเชิงพื้นที่และเชิงเวลาของน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รศ.ดร.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ ดวงใจ ชูยะไข และฐาปณี คำชัย
 
 
3.
การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลในจังหวัดจันทบุรี
รศ.อัฌชา ก.บัวเกษร กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์ ภูริต มีพร้อม และสุภาพร มานะจิตประเสริฐ
 
 
4.
การติดตามและประเมินปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาฟางข้าวนาปรังในพื้นที่ ราบลุ่มภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และสุโขทัย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2553 โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม
สมบัติ ชื่นชูกลิ่น, วิจิตร อุดอ้าย, วิชาญ อมรากุล และสิริรัตน์ แสนยงค์
 
 
5.
การบ่งบอกคุณลักษณะของความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมดินในลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง
ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกำธร และอธิรัช ราชเจริญ
 
 
6.
แนวทางการกำหนดพื้นที่ไฟป่าด้วยข้อมูลดัชนีเชิงสเปกตรัมของภาพถ่ายจากดาวเทียม
ศันสนีย์ มณีโชติ และ รศ.ดร.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์
 
 
7.
THEOS2GO
จักรพงษ์ ทะวะละ
 
 
8.
การวิเคราะห์ความแยกไม่ชัดของข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซทโดยอ้างอิง จากรูปถ่ายทางอากาศออร์โธสี
รศ.ดร.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ วาสนา พุฒกลาง พงษ์เทพ วรรณรส และพัทยา คำแดง
 
 
9.
การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งและติดตามการแก้ปัญหาการกัดเซาะบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศิริมา วันดาว เชาว์ ยงเฉลิมชัย ฉัตรไชย รัตนไชย และเพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล
 
 
10.
การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
พงศ์สาน คำนนท์คอม
 
 
11.
การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำพรม
อุราวรรณ จันทร์เกษ
 


บทความวิชาการ 1 เรื่อง

1.
 ดาวเทียมธีออส : ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย
 บุญชัย มิ่งมงคลมิตร
 
  

 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA