GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training

|Activity : ถ่ายทอดเทคโนโลยี
  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี >> ปี 2554
วันที่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้เข้าร่วม
11 ส.ค. 2554 กิจกรรม “GISTDA DAY: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
- ทำเนียบรุ่น
ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น 109
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
155 คน
23 มิ.ย. 2554 กิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชนภูมิสารสนเทศ
ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านภูมิสารสนเทศ สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"

- ภาพกิจกรรมในโครงการ
- ทำเนียบรุ่น
ณ อาคารเรียน SC.08
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
113 คน
30 พ.ค. -
3 มิ.ย. 2554
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ข้อมูล
ภาพถ่ายจากดาวเทียม”

- ภาพกิจกรรมในโครงการ
- ทำเนียบรุ่น
ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 คน
18-22 เม.ย. 2554 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS
จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น”
- ภาพกิจกรรมในโครงการ
- ทำเนียบรุ่น
ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 คน
 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University