GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    Home > Seminar/Training
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพื่อการบริหารงานในท้องถิ่นในระดับภูมิภาค"


หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่หรือภูมิสารสนเทศ รวมถึงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการนำข้อมูลและเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ยังมีปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด รวมถึงความรู้ ความเข้าใจในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานในระดับท้องถิ่น
          เพื่อให้การใช้งานภูมิสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ประหยัดและกระจ่ายอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน รัฐบาลโดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ* จึงได้กำหนดนโยบายในการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ขึ้นมาเพื่อที่จะจัดทำโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ระบบการสืบค้น การเข้าถึง และการใช้งานข้อมูล ตลอดจนการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน โดยมีเป้าหมายหลักในอันที่จะทำให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึง และใช้งานภูมิสารสนเทศได้ตามความเหมาะสมเพื่อภารกิจที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการก้าวเข้าสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
          ความหมายของโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI) สรุปย่อๆ ได้ว่า เป็นกระบวนการที่มีองค์ประกอบอย่างครบถ้วนที่เอื้ออำนวยต่อการมีและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีความเหมาะสมเพื่อการใช้งานในทุกภาคส่วนและทุกระดับของชาติ ซึ่งขยายความได้ว่า “เป็นองค์รวมที่ประกอบไปด้วยภูมิสารสนเทศ (ข้อมูล เชิงพื้นที่) ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม (มีมาตรฐานตามเกณฑ์) เครื่องมืออุปกรณ์ (ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์) เทคโนโลยีและบุคลากรที่จำเป็นเพื่อการได้มา การจัดทำ กรรมวิธีการจัดเก็บ การบำรุงรักษา และการเผยแพร่ภูมิสารสนเทศดังกล่าวในวงกว้างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายในประเทศได้”
          ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้กำหนดแผนปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้กำหนดแผนปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ พ.ศ. 2554-2558 โดยมีกิจกรรมด้านการสร้างความพร้อม (Capacity Building) ของผู้ใช้งานในทุกระดับอยู่ในแผนงานดังกล่าวด้วย เพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรให้สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังพัฒนาขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของหน่วยงาน และเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการท้องถิ่น ต่อไป


วัตถุประสงค์

          1. เพื่อถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ให้กับผู้บริหารงานในท้องถิ่น
          2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศสำหรับผู้บริหารในท้องถิ่นให้สามารถ
              นำไปใช้งานในภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วันเวลาและสถานที่

          ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร


กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้บริหารงาน หัวหน้าหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ รวมถึงหัวหน้าหน่วยราชการในภูมิภาค จำนวน 50 คน


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานในท้องถิ่น
          2. สร้างศักยภาพของหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้งานโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาและ
              แลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศกับหน่วยงานอื่นๆ


[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]  [ กำหนดการ ]


 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA