GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    Home > Seminar/Training
 


ค่ายเยาวชนภูมิสารสนเทศ
ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านภูมิสารสนเทศ สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย


1. หลักการและเหตุผล

          1.1 ความรู้ ความเข้าใจ ภูมิสารสนเทศ ในเชิงวิทยาศาสตร์
          ในปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งมีสมรรถนะสร้างระบบสารสนเทศ ในเชิงวิทยาศาสตร์ จากข้อมูลเชิงพื้นที่หลายประเภท ในขอบเขตเดียวกัน จากพิกัดภูมิศาสตร์ สามารถบูรณาการด้วยคณิตศาสตร์และตรรกะ เพื่อตอบปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ข้อมูลที่นำมาใช้นอกจากจะได้มาจากข้อมูลแผนที่ ประมวลผลจากสถิติการสำรวจ สัมภาษณ์แล้ว ยังสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ดังนั้นจากกระแสความรู้สึก กระแสสังคม ซึ่งอาจจะจริงหรือไม่ก็ได้ เป็นที่ถกเถียงกันไม่รู้จักจบสิ้น หากว่าเราสามารถที่จะสร้างสารสนเทศเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผล น่าจะเป็นแนวทางในการแก้วิกฤตประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ที่ดิน ภัยธรรมชาติ การวางแผนการใช้ทรัพยากร การเกษตร สิ่งแวดล้อม การผลักดันให้ความรู้ ความเข้าใจในระดับเยาวชน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะปลูกฝังอนาคตของประเทศในทางวิทยาศาสตร
          1.2 การเผยแพร่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ภูมิภาค
          นักเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค ในประเทศไทย ยังขาดโอกาสเข้าถึง เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนมัธยมในส่วนกลาง ซึ่งทุกปีพบว่า ผลการทดสอบกลางด้านวิทยาศาสตร์ นักเรียนในภูมิภาคมีคะแนนโดยทั่วไปในเกณฑ์ต่ำมาก ดังนั้น โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างโอกาส และความทะเยอทะยานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แก่เยาวชนในภูมิภาค และโอกาสที่นักเรียนมัธยมเหล่านี้ที่จะกลับมาพัฒนาภูมิลำเนาในอนาคตมีมากกว่า การสร้างโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสนับว่า เป็นการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมไทย เพื่อพัฒนาผืนแผ่นดิน ซึ่งการพัฒนาประเทศให้เท่าเทียมกันจากต้นทุนภูมิปัญญาของเยาวชนในส่วนภูมิภาค
          1.3 เสริมสร้างทัศนคติ ปลูกจิตสำนึกด้านวิทยาศาสตร์
          การดำเนินโครงการจะเป็นในลักษณะการกระตุ้นสร้างความทะเยอทะยานให้กับเยาวชน โดยนำเสนอความรู้ในเชิงบวก ให้นักเรียนเยาวชนมีความคิดอยากจะเรียนรู้ ทดลอง ทดสอบ โดยแสดงการวิเคราะห์เชิงบูรณาการพื้นที่ในภูมิภาคที่เป็นท้องถิ่นของนักเรียน โดยใช้เทคโนโลยีจากภาพถ่ายดาวเทียมที่มีรายละเอียดต่างๆ มองภาพระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับโลก รวมถึงข้อมูลพิกัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม GPS ให้นักเรียนสามารถค้นหาตำแหน่งพื้นที่ นำทาง และแสดงตัวอย่างที่ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้นแนวทางที่จะกระตุ้น ปลูกจิตสำนึก ด้วยข้อมูลเชิงบูรณาการ ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม และข้อมูลพิกัดตำแหน่ง น่าจะเสริมสร้างสมรรถนะ ความอยากรู้ อยากเห็น สร้างฝันที่เป็นจริงให้แก่นักเรียนเยาวชน


2. วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กลุ่มเยาวชนได้ตระหนัก และเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อันเป็นพื้นฐาน
              ของการศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
          2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้แก่กลุ่มเยาวชน และครูผู้สอน
          3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนด้านภูมิสารสนเทศ


3. วันเวลาและสถานที่

          วันที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ อาคารเรียน SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


4. กลุ่มเป้าหมาย

          1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในพื้นที่ด้อยโอกาสในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 12 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน
              รวม 60 คน
          2. คณะครูอาจารย์ จากโรงเรียนที่นักเรียนมาร่วมกิจกรรม 12 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 12 คน
          3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 12 คน
              เพื่อเป็นพี่เลี้ยงนักเรียนมัธยม


5. รูปแบบกิจกรรม

          กิจกรรมฐานการเรียนรู้จะมีทั้งหมด 5 ฐานหลัก ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และการอ่านแผนที่, ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ, ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล และภาพถ่ายทางอากาศ, ฐานการเรียนรู้ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก และฐานการเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทุกฐานการเรียนรู้จะให้ทั้งความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมสันทนาการ ประสานกับการทำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งกลุ่มเพื่อเข้าฐาน จะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน ทั้ง 5 กลุ่ม จะเข้าฐานพร้อมกัน และเวียนไปจนครบทุกฐาน ซึ่งฐานการเรียนรู้หลัก 5 ฐาน มีฐานย่อยลงไปในแต่ละฐานหลัก ประกอบด้วย

          5.1 ฐานการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และการอ่านแผนที่

          วัตถุประสงค์ของฐาน
 • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่
 • เพื่อเข้าใจในวิธีการอ่าน การสร้าง และสืบค้นแผนที่

          ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • สามารถเข้าใจความหมายของแผนที่ได้
 • สามารถอ่านแผ่นที่ เข้าใจในสัญลักษณ์ต่างๆและการสืบค้นแผนที่

  โดยมีฐานย่อย ประกอบด้วย
  • การอ่านสัญลักษณ์และตีความแผนที่
  • มาตราส่วนของแผนที่
  • การหาพิกัดแผนที่
  • การสืบค้นแผนที่
          5.2 ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ

          วัตถุประสงค์ของฐาน
 • ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของเทคโนโลยีอวกาศ
 • ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวเทียม ประเภท และคุณลักษณะเด่นของดาวเทียมประเภทต่างๆ
 • ให้ความรู้เกี่ยวคุณสมบัติ และประโยชน์ของดาวเทียมที่น่าสนใจ
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียม THEOS ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของไทย
 • ฝึกฝนทักษะด้านความจำ และการทำงานเป็นทีม

          ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • เข้าใจถึงประวัติและความเป็นมาของเทคโนโลยีอวกาศ
 • เข้าใจลักษณะเบื้องต้นของดาวเทียม
 • เข้าใจถึงการแบ่งประเภท และคุณสมบัติของดาวเทียมประเภทต่างๆ
 • เข้าใจถึงคุณลักษณะ และตระหนักถึงความสำคัญของดาวเทียม THEOS ดาวเทียมสำรวจ ทรัพยากรของไทย
 • เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม

  โดยมีฐานย่อย ประกอบด้วย
  • ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีอวกาศ
  • ดาวเทียมต่างๆ และประโยชน์
  • ดาวเทียม THEOS
          5.3 ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล และภาพถ่ายทางอากาศ

          วัตถุประสงค์ของฐาน
 • เพื่อให้ได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและนำความรู้ที่ได้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป
 • ฝึกทักษะการคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รวมถึงการสังเกตจดจำ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ
 • ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อการอยู่รวมกันในสังคมที่ดี

          ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • เข้าใจเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกลมากยิ่งขึ้น
 • เข้าใจการคิด, วิเคราะห์ และการสังเกตจดจำการสำรวจข้อมูลระยะไกล
 • เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสามัคคี

  โดยมีฐานย่อย ประกอบด้วย
  • การต่อระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและการดูภาพสามมิติจากภาพถ่ายทางอากาศ
  • หลักการผสมสี และการแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
          5.4 ฐานการเรียนรู้ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก

          วัตถุประสงค์ของฐาน
 • เพื่อให้ได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) และนำความรู้ที่ได้ไป ใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในอนาคต
 • เพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่อง GPS
 • ฝึกทักษะการสังเกต การคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ
 • ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม

          ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • เข้าใจระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกมากยิ่งขึ้น
 • เข้าใจลักษณะการทำงานด้วยระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
 • เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสามัคคี

  โดยมีฐานย่อย ประกอบด้วย
  • ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งบนโลกและการใช้ GPS เพื่อระบุค่าพิกัดของพื้นที่ และนำทาง
          5.5 ฐานการเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

          วัตถุประสงค์ของฐาน
 • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
 • เข้าใจกระบวนการทำงาน ลักษณะข้อมูลที่จัดเก็บ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • เข้าใจแนวคิดเบื้องต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย GIS
 • ฝึกฝนทักษะการช่างสังเกต และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

          ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • เข้าใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มากยิ่งขึ้น
 • เข้าใจลักษณะการทำงานด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสามัคคี

  โดยมีฐานย่อย ประกอบด้วย
  • องค์ประกอบและคุณสมบัติของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์


6. ผู้รับผิดชอบ

          สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. กลุ่มเยาวชนได้ตระหนัก และเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อันเป็นพื้นฐานของการศึกษา และสามารถนำไป
              ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
          2. เพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ให้แก่กลุ่มเยาวชน และครูผู้สอน
          3. ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนด้านภูมิสารสนเทศ


8. กำหนดการ                           


9. แผนผังสถานที่ดำเนินงาน       


10. ใบสมัคร                             


11. งบประมาณ                        


 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA