GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    Home > Seminar/Training
 


กิจกรรม “GISTDA DAY: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”


1. หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและสมรรถนะมากยิ่งขึ้นตลอดเวลา เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วย การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีนี้ได้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือมวลมนุษย์ได้มากขึ้น ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้จากระยะไกล มีประโยชน์นานัปการ ทั้งในด้านพัฒนาการเกษตร การเฝ้าระวังภัยพิบัติ การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นข้อมูลสภาพพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน และสามารถบันทึกตำแหน่งเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไข และจัดการพื้นที่ได้เป็นอย่างดี แต่องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนี้ยังคงอยู่ส่วนกลาง หรือในกลุ่มนักวิชาการ สถาบันระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) หรือบางหน่วยงานของรัฐเท่านั้น ยังไม่ได้กระจายสู่สาธารณชนมากเท่าที่ควร โดยเฉพาะสถานการศึกษาระดับโรงเรียน ที่ได้มีการเรียนการสอนพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
          ดังนั้นถ้าจัดให้มีวันสำคัญทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือจัดวัน “GISTDA DAY” ขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยาย สาธิต แสดงนิทรรศการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน และได้รับทราบถึงความก้าวหน้าเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ เป็นอย่างดี ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้จัดงานวัน “GISTDA DAY” ขึ้นมาในทุกๆ ปี เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม ด้านระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การถ่ายทอดความรู้ได้เน้นกลุ่มเป้าหมายให้ถึงระดับนักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจถึงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้ลึกซึ้งมากขึ้น


2. วัตถุประสงค์

          1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม การหาพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม
              และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
          2. เพื่อสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ


3. วันเวลาและสถานที่

          วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 109 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น


4. กลุ่มเป้าหมาย

          ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 25 โรงเรียน และผู้ที่สนใจ จำนวน 150 คน


5. รูปแบบกิจกรรม

          จัดกิจกรรม 1 วัน ประกอบด้วยภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติการ และการแสดงนิทรรศการ


6. ผู้รับผิดชอบ

          1. ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          2. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)


7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
          2. ผู้เข้าร่วมได้รับทราบถึงหน่วยงานในภูมิภาคที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลดาวเทียม
          3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อันเป็นพื้นฐานของ
              การศึกษา ช่วยยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนด้านภูมิสารสนเทศ
          4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนัก และเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
              การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น


8. กำหนดการ                           


9. แผนผังสถานที่ดำเนินงาน       


10. ใบสมัคร                             


 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA