GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training

|Activity : ถ่ายทอดเทคโนโลยี
  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี >> ปี 2555
วันที่ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้เข้าร่วม
23-27 เมษายน 2555 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS
จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น"
ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 คน
2-6 กรกฎาคม 2555 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น"
ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50 คน
31 กรกฎาคม 2555 กิจกรรม "GISTDA DAY"
เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
209 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครูและนักเรียน
จาก 26 โรงเรียน
และนศ. ป.ตรี
จำนวน 180 คน
 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University