GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    Home > Seminar/Training
 


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" รุ่นที่ 5


หลักการและเหตุผล

          ตามที่ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการวางแผนจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนแก่นักวิชาการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งบุคลากรจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัย
          เนื่องจากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความต้องการในการเข้าถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างมาก ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ปรับรูปแบบการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างทั่วถึง ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" ซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2556 ในปี 2558 จัดการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 5 และ 6 เพื่อรองรับผู้เข้าฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นละไม่ต่ำกว่า 35 คน การฝึกอบรมนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะนอกจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้นแล้ว ยังได้ฝึกปฏิบัติการ ทดลองใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ และได้เห็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กับงานด้านต่างๆ อันจะเกิดประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบภายในหน่วยงานหรือนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนได้ การฝึกอบรมนี้นับเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคอีกด้วย


วัตถุประสงค์

          1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่บุคลากรของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
          2. เพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
          3. เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอด และเปิดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ แก่นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วันเวลาและสถานที่

          จัดการฝึกอบรม 1 ครั้ง จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2558
          ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8512 IT ชั้น 5 อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผู้เข้าร่วม

          ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนไม่ต่ำกว่า 35 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้นไปประยุกต์ใช้กับงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้


กำหนดการ

          กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ คลิ๊กที่นี้


ภาพกิจกรรม

             ดูภาพกิจกรรม


เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

  

การบรรยาย 2 เรื่อง

1.
 ความก้าวหน้าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics)
 โดย รศ.ดร.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์
 
 
2.
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet GIS)
 โดย ดร.พิพัธน์ เรืองแสง
 


ปฏิบัติการ 10 เรื่อง

1.
ปฏิบัติการที่ 1 : ระบบพิกัดและการอ่านแผนที่ภูมิประเทศ
โดย ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกำธร
 
 
2.
ปฏิบัติการที่ 2 : หลักการพื้นฐาน GPS และการใช้เครื่อง GPS
โดย อ.ณกร วัฒนกิจ
 
 
3.
ปฏิบัติการที่ 3 : การสร้างชั้นข้อมูลพร้อมออกแบบฐานข้อมูล
โดย ผศ.อุราวรรณ จันทร์เกษ
 
 
4.
ปฏิบัติการที่ 4 : การสร้างชั้นข้อมูล จุด (Point) และออกแบบฐานข้อมูล
โดย น.ส.ศิโรรัตน์ มงคลสวัสดิ์
 
 
5.
ปฏิบัติการที่ 5 : สร้างชั้นข้อมูล เส้น (Line) และออกแบบฐานข้อมูล
โดย ผศ.อุราวรรณ จันทร์เกษ
 
 
6.
ปฏิบัติการที่ 6 : การสร้างชั้นข้อมูล พื้นที่ (Polygon) และออกแบบฐานข้อมูล
โดย ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกำธร
 
 
7.
ปฏิบัติการที่ 7 : การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
โดย ผศ.อุราวรรณ จันทร์เกษ
 
 
8.
ปฏิบัติการที่ 8 : การสืบค้นข้อมูล
โดย น.ส.วาสนา พุฒกลาง
 
 
9.
ปฏิบัติการที่ 9 : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
โดย น.ส.วาสนา พุฒกลาง
 
 
10.
ปฏิบัติการที่ 10 : การจัดทำแผนที่
โดย นายศรัณย์ อภิชนตระกูล
 
  

 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA