GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


 
       เนื่องจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคในการจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศขึ้นมาเพื่อวางรากฐานแนวทางในการนำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภูมิภาคของประเทศอย่างทั่วถึงสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวในวันที่ 23 สิงหาคม 2544 โดยมีวัตถุประสงค์ตามกรอบความร่วมมือประกอบด้วย
  • เพื่อพัฒนาและจัดตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นโดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลและบริการอื่น ๆ ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน


  • เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ สำหรับการพัฒนาในระดับภูมิภาค และท้องถิ่น


  • เพื่อพัฒนาและจัดตั้งระบบฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค


  • เพื่อพัฒนาเครือข่ายบุคลากร (Human network) ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างบุคลากรสาขาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
       เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการวางแผนการดำเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง
 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA