GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


 
 
 
  + คณะกรรมการบริหาร +  

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์
        Assoc.Prof.Dr. Charat Mongkolsawat

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

Email : charat@kku.ac.th

   
 

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัศมี สุวรรณวีระกำธร
        Asst.Prof.Dr. Rasamee Suwanwerakamtorn

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

Email : rasamee@kku.ac.th

   
 

ชื่อ : นายพงษ์ศักดิ์ จำปาเทศ

ตำแหน่ง : นักวิจัย

   
 
  + บุคลากรของศูนย์ +  

ชื่อ : ดร. พิพัธน์ เรืองแสง
       Pipat Reungsang, Ph.D.

ตำแหน่ง : นักวิจัย

Email : reungsang@kku.ac.th

   
 

ชื่อ : นางสาวอุราวรรณ จันทร์เกษ

ตำแหน่ง : นักวิจัย

Email : curawa@kku.ac.th

   
 

ชื่อ : ดร.ชัยพล กีรติกสิกร

ตำแหน่ง : นักวิจัย

Email : chaiyapon@kku.ac.th

   
 

ชื่อ : นายณกร วัฒนกิจ

ตำแหน่ง : นักวิจัย (ลาศึกษาต่อ)

   
 

   
ชื่อ : นางสาววาสนา พุฒกลาง

ตำแหน่ง : นักวิจัย
ชื่อ : นางสาวศิโรรัตน์ มงคลสวัสดิ์

ตำแหน่ง : นักวิจัย
   
 

   
ชื่อ : นายศรัณย์ อภิชนตระกูล

ตำแหน่ง : นักวิจัย
ชื่อ : นายเอกรัฐ สีขาว

ตำแหน่ง : นักวิจัย
   
 
   
ชื่อ : นายพงษ์เทพ วรรณรส

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย
ชื่อ : นางสาวพัทยา คำแดง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย
   
 

   
ชื่อ : นายฉัตร จันทลือชา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย
ชื่อ : นายภูริภัทร์ ธูปกระโทก

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย
   
 

   
ชื่อ : นางสาวเบญจพร หิรัญกุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย
ชื่อ : นางสาวรัตนพร กิจโป้

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย
   
 
 
 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA