าคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคหนึ่งที่ประสบอุทกภัยเป็นประจำ และบ่อยครั้งสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินราษฎรเป็นมูลค่าสูงมักจะเกิดปัญหาในแต่ละปีซ้ำซาก ในแต่ละปียังไม่มีระบบข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างมีระบบเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกัน วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและแสดงพื้นที่ประสบอุทกภัยในปีพ.ศ.2544  จากการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลดาวเทียม  RADARSAT  และกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย  โดยมีพื้นที่ศึกษาครอบคลุมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วิธีการศึกษาที่ดำเนินการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม  RADARSAT  ปี พ.ศ.  2544  ซึ่งเป็นปีที่ประสบอุทกภัยสูง  จากข้อมูลที่ได้รับดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พร้อมทั้งวิเคราะห์พื้นที่แสดงเป็นรายอำเภอ และแสดงที่ตั้งหมู่บ้านประสบอุทกภัย  ด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ของพื้นที่ประสบอุทกภัยได้ทำการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยโดยได้จัดทำแนวกันชนจากพื้นที่น้ำท่วมปี พ.ศ. 2544  อีก  1  กม.  แล้วซ้อนทับด้วยข้อมูลภูมิสัณฐาน  พิจารณาพื้นที่เสี่ยงโดยถือว่าพื้นที่  Flood Plain  และ  Low  Terrace ภายในแนวกันชน ถือว่ามีความเสี่ยงระดับปานกลาง  พื้นที่น้ำท่วมปี พ.ศ.  2544  ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง

แผนที่แสดงร้อยละของพื้นที่ประสบอุทกภัย

แผนที่แสดงร้อยละของพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดมหาสารคาม

แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น

แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดเลย

แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครพนม

แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดมุกดาหาร

แผนที่แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดกาฬสินธุ์