GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training

|Photo Gallery : ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรม
  ปี | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ดาวเทียม THEOS ดาวเทียมดวงแรกของไทยและการใช้ประโยชน์”
วันอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2548 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University