GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training

|Photo Gallery : ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรม
  ปี | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง"
วันที่ 5-9 มิถุนายน 2549 ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นต้น"
วันที่ 15-26 พฤษภาคม 2549 ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ออกภาคสนามการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
เพื่อการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น”

วันที่ 16-26 มกราคม 2549 ณ บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน”
วันที่ 12-13 มกราคม 2549 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University