GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training

|Photo Gallery : ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรม
  ปี | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |
งานการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2550 "ธีออส..ดาวเทียมของไทยสู่ห้วงอวกาศ"
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "GISTDA DAY 2007"
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุมการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง "ธีออสกับเทคโนโลยีอวกาศฯไทย"
วันที่ 12-13 กันยายน 2550 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย GIS ขั้นสูง"
วันที่ 25-29 มิถุนายน 2550 ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นต้น"
วันที่ 26 มี.ค. - 5 เม.ย. 2550 ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University