GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training

|Photo Gallery : ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรม
  ปี | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |
กิจกรรมโครงการ "GISTDA DAY : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา"
ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ข้อมูลดาวเทียมธีออสและภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ ห้องจุติ โรงแรมเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน"
ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 6 โรงแรมอิมพีเรียลสกล อ.เมือง จ.สกลนคร
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2551 บริเวณอาคาร SC.07 ชั้น 4 ห้องพิมล กลกิจ และอาคาร SC.08
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย GIS"
ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2551 ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น"
ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2551 ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการ "ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2551 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น
 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University