GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training

|Photo Gallery : ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรม >> ปี 2554
การประชุมวิชาการ เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานท้องถิ่นสู่การพัฒนาประเทศ"
วันที่ 1 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การฝึกอบรม "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 16"
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนต์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและงานด้านผังเมือง"
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์
นิทรรศการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2554"
ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรมโครงการ “GISTDA DAY: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 109 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารเพื่อการบริหารงานในท้องถิ่นในระดับภูมิภาค"
ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร
กิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชนภูมิสารสนเทศ ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านภูมิสารสนเทศ สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย"
วันที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ อาคารเรียน SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม”
วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2554 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น”
วันที่ 18-22 เมษายน 2554 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Seminar on "Emerging trends in Geo informatics"
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องพิมล ชั้น 4 อาคาร sc.07 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University