GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training

|Photo Gallery : ภาพกิจกรรม
  ภาพกิจกรรม >> ปี 2555
การประชุมวิชาการ นานาชาติ The 33rd Asian Conference On Remote Sensing
26-30 November 2012, Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Thailand
การสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประจำปี 2555
เรื่อง "เข้าใจ...เข้าถึงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ"

ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก และโรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ทเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
กิจกรรม "GISTDA DAY: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 209 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น"
ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพื่อการบริหารงานในท้องถิ่น"
ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2555 ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น"
ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
การแข่งขันโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
การฝึกอบรม "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 18"
ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2555 ณ ห้องสุรนารี A โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University