| Site Map | link |
 

วารสารฉบับปัจจุบัน
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553
Current Volumn
Vol. 11 No. 3 September-December 2010 
   

พงศ์สันต์ มิตราธนันท์ อัฌชา ก.บัวเกษร แก้ว นวลฉวี และวิโรจน์ เรืองประเทืองสุข. (2553). การประเมินความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งของข้อมูลการเดินอากาศหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ พ.ศ. 2547: กรณีศึกษา สนามบินภูเก็ต, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553.

ปรีสาร รักวาทิน นิโคลาส ลองเจเป อมรชัย ประกอบยา โอซามุ อิโซกุชิ มาซาโนบุ ชิมาดะ และยูมิโกะ อูรุย. (2553). การทำแผนที่ป่าไม้เขตร้อนโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ALOS - PALSAR ความละเอียด 50 เมตรด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อภาพข้อมูลต่างมาตราส่วนกำลังสอง, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553.

ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ สุริยะ ผลพูน และเจษฏา ทองแท่ง. (2553). การประเมินคุณภาพของแบบจำลองระดับที่ให้บริการในประเทศไทย, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553.

ลักษณา สัมมานิธิ. (2553). การเปลี่ยนแปลงสัณฐานพื้นที่ศูนย์กลางตามการเปลี่ยนแปลงของการสัญจรจากฐานน้ำมาเป็นฐานบกในพื้นที่สวนในบางกอก สวนนอกบางช้าง, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553.

ภาสภัค สารถิน รำพึง สิมกิ่ง และปานวาด นิติกุล. (2553). การตรวจสอบความถูกต้องทางราบของผลิตภัณฑ์ ภาพจากดาวเทียม THEOS แบบออร์โท, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553.
 
 
 

 
   Partner