| Site Map | link |
 

Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand Vol.10 (2009)
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย ปีที่ 10 (2552)

No. 1 January - April 2009
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2552

No. 2 May-August 2009
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552

No. 3 September-December 2009
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552

 
 
   
1.


  ชาญชัย ธนาวุฒิ เชาวน์ ยงเฉลิมชัย และ ธัชชัย แสนเสนา. (2552). การประเมินผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล
ที่มีต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล
,
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2552.

2.


 Chobtham S. and Ongsomwang S. (2009). OPTIMUM DIGITAL CHANGE DETECTION TECHNIQUES FOR LAND USE AND LAND COVER MONITORINJournal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand, Vol.10 No.1
January-April 2009.

3.


 วราทิพย์ บัวแก้ว อภิสิทธิ์ กองพรหม ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล และ วัชระ เกษเดช. (2552). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาลักษณะการแพร่กระจายของสารอาหารในบริเวณปากแม่น้ำ, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
แห่งประเทศไทย, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2552.

4.

สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์. (2552). การสุ่มข้อมูลความสูงให้มีจุดภาพละเอียดขึ้นด้วยวิธีการประมาณค่าแบบคิกริง, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2552.
5.


 ปฐมพงศ์ สุขทอง ศิริพรรณ ทวีสุข และ กนก วีรวงศ์. (2552). การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลช่วงคลื่นความร้อนเพื่อศึกษาปรากฏการณ์โดมความร้อนของเมืองกรณีศึกษา : พื้นที่เมืองปทุมธานี, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552.

6.


 เชาวน์ ยงเฉลิมชัย ชาญชัย ธนาวุฒิ สุรชาติ เพชรแก้ว สุจรรยา (บุณวรรณโณ) พงศ์สวรรค์ และ ณัลลิกา โตจินดา (2552).
การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการปลูกปาล์มน้ำมันในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
,
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552.

7.

 จิระ ปรังเขียว ชยกฤต ม้าลำพอง อริศรา เจริญปัญญาเนตร ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ และ พงศ์สาน คำนนท์คอม. (2552) การบูรณาการข้อมูลภาพดาวเทียมกับโมเดล 3PGs เพื่อประเมินความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่า, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552
8.

 แคแสด มงคลสวัสดิ์ และ ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. (2552). แนวทางการใช้ดัชนีพืชพรรณและความชื้นของข้อมูลดาวเทียมหลายช่วงเวลา เพื่อติดตามตรวจสอบความแห้งแล้งจากสภาวะด้านชีพลักษณ์ของป่ามรสุมเขตร้อน, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552.
9.


 ศรัณย์ แก้วเมืองมูล สุมาลี ทิพโยภาส และ ปัญญา จารุศิริ. (2552). ดัชนีตรวจวัดเชิงธรณีสัณฐานเบื้องต้นที่สัมพันธ์กับรอยเลื่อน
มีพลังในเขตเขาพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552.

10.

 Kamthonkiat D. (2009). Investigation of Mesopotamia Marshlands Deterioration during the Crisis Wars by Satellite Imageries: A Case Study in Iraq. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand, Vol.9 No.3 September - December 2009.
11.


 วรวิทย์ อัคนิพัชร (2552). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสม ของทำเลที่ตั้งโรงงานสกัด
น้ำมันปาล์มในจังหวัดชุมพร
, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552.

12.

 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ นาตยา จึงเจริญธรรม รัตนา ทองย้อย อานันต์ คำภีระ และ อดุลย์ เบ็ญนุ้ย. (2552). การวิเคราะห์ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552.
13.


 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย เกริกชัย ทองหนู ธิรดา ยงสถิตศักดิ์ อานันต์ คำภีระ พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย นาตยา จึงเจริญธรรม
รัตนา ทองย้อย และ เชาวน์ ยงเฉลิมชัย. (2552). การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการชะล้างพังทลายของดิน
พื้นที่ลุ่มน้ำเขาคอหงส์ จังหวัดสงขลา
, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย,
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552.

14.


 ปนัดดา เกียรติเลิศเสรี และ อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์. (2552). การประเมินศักยภาพความยาวช่วงคลื่นและโพลาไรเซชัน ของข้อมูล
จากดาวเทียม ALOS และ RADARSAT-1 ในการจำแนกสิ่งปกคลุมดิน บริเวณจังหวัดระยองและจันทบุรี
, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552.

 
 

 
   Partner