| Site Map | link |
 

Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand Vol.11 (2010)
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย ปีที่ 11 (2553)

No. 1 January - April 2010
ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2553

No. 2 May-August 2010
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553

No. 3 September-December 2010
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553

 
 
   
1.


อัจฉรา ผ่องปิยะสกุล และ อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์. (2553). การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมระบบเรดาร์ร่วมกับดาวเทียม LANDSAT
เพื่อจำแนกประเภทไม้ผลและไม้ยืนต้น
, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย,
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553.

2.


วราทิพย์ บัวแก้ว วัชระ เกษเดช อภิสิทธิ์ กองพรหม และ ณัทธร แก้วภู่. (2553). การศึกษาการเกิดปรากฎปะการังฟอกขาว
ในประเทศไทยโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมธีออส กรณีศึกษา : บริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกล
และสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553.

3.

Chimniam S. and Chatupote W.(2010). Agricultural Damage Assessment of Tsunami Affected Area in Andaman Coast, Southern Thailand. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand, Vol.11 No.1 January-April 2010.

4.


โบว์ บรรลือ ธงชัย จารุพพัฒน์ และ วันชัย อรุณประภารัตน์. (2553). การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการติดตามตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินป่าไม้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกล
และสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553.

5.

แสงดาว นพพิทักษ์ ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ และ สุรชัย รัตนเสริมพงศ์. (2553). การบูรณาการคุณภาพที่ดินเพื่อเป็นแบบจำลองการประเมินที่ดินสำหรับพืชไร่อาศัยน้ำฝน: การพัฒนาโปรแกรม, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553.
6.


ประสาร อินทเจริญ วิภูษิต มัณฑะจิตร เกรียงศักดิ์ เผด็จภัย และ สุรัตน์ เจียรนัยวิวัฒน์. (2553). พื้นที่เลี้ยงกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) บริเวณลุ่มน้ำบางปะกง ระหว่างปี พ.ศ.2548 -2550. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553.

7.


วาสนา พุฒกลาง ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ และ สุรชัย รัตนเสริมพงศ์. (2553). ความเหมาะสมของที่ดินและการประเมินพื้นที่
ปลูกมันสำปะหลังด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
,วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกล
และสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553.

8.


สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์ เกริกชัย ทองหนู และ พิชญา ตัณฑัยย์. (2553). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบกระจายสำหรับ
การประยุกต์ใช้งานร่วมกันเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกล
และสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553.

9.


สุริยะ ผลพูน ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ และ ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ (2553). การประเมินความถูกต้องทางดิ่งของแบบจำลองระดับสูง
เชิงเลขที่มีความละเอียดทางราบ 90 เมตร จากโครงการสำรวจภูมิประเทศด้วยเรดาร์บนกระสวยอวกา
ศ, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553.

10.


วีระพงค์ เกิดสิน ชัยโชค ไวภาษา และ ธันวา สัจจาพิทักษ์วงศ์. (2553). การประมาณค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบป่าชายเลนด้วยการสำรวจ
ระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัล
, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553.

11.

ไพศาล สันติธรรมนนท์. (2553). การประยุกต์ใช้รหัสพิกัด Geohash สำหรับการพัฒนาภูมิสารสนเทศ, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553.
12.


สุรัสวดี ภูมิพานิช เชาวลิต ศิลปะทอง อนุสรณ์ รังสิพานิช และ กัมปนาท ดีอุดมจันทร์. (2553). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศในการติดตามและประเมินพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังของประเทศไทย
, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกล
และสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553.

13.

พงศ์สันต์ มิตราธนันท์ อัฌชา ก.บัวเกษร แก้ว นวลฉวี และวิโรจน์ เรืองประเทืองสุข์. (2553). การประเมินความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งของข้อมูลการเดินอากาศหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ พ.ศ. 2547: กรณีศึกษา สนามบินภูเก็ต, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553.

14.

ปรีสาร รักวาทิน นิโคลาส ลองเจเป อมรชัย ประกอบยา โอซามุ อิโซกุชิ มาซาโนบุ ชิมาดะ และยูมิโกะ อูรุย. (2553). การทำแผนที่ป่าไม้เขตร้อนโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ALOS - PALSAR ความละเอียด 50 เมตรด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อภาพข้อมูลต่างมาตราส่วนกำลังสอง, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553.

15.

ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ สุริยะ ผลพูน และเจษฏา ทองแท่ง. (2553). การประเมินคุณภาพของแบบจำลองระดับที่ให้บริการในประเทศไทย, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553.

16.

ลักษณา สัมมานิธิ. (2553). การเปลี่ยนแปลงสัณฐานพื้นที่ศูนย์กลางตามการเปลี่ยนแปลงของการสัญจรจากฐานน้ำมาเป็นฐานบกในพื้นที่สวนในบางกอก สวนนอกบางช้าง, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553.

17.

ภาสภัค สารถิน รำพึง สิมกิ่ง และปานวาด นิติกุล. (2553). การตรวจสอบความถูกต้องทางราบของผลิตภัณฑ์ ภาพจากดาวเทียม THEOS แบบออร์โท, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553.

 
 

 
   Partner