| Site Map | link |
 
Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand
Vol. 11 No. 3 September-December 2010


การทำแผนที่ป่าไม้เขตร้อนโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ALOS - PALSAR
ความละเอียด 50 เมตรด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อภาพข้อมูลต่างมาตราส่วนกำลังสอง


ปรีสาร รักวาทิน
อมรชัย ประกอบยา
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
นิโคลาส ลองเจเป
โอซามุ อิโซกุชิ
มาซาโนบุ ชิมาดะ
ศูนย์อวกาศทสึกูบะ องค์การสำรวจอวกาศแห่งประเทศญี่ปุ่น
ยูมิโกะ อูรุย
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (ประเทศอินโดนิเซีย)
  Abstract

         This paper investigates the abilities and the limitations of ALOS PALSAR 50m resolution data for land cover classification in Tropical rainforest as part of the ALOS Kyoto and Carbon K&C Initiative Project. Since only two bands (HH and HV) have been proven to be limitation in land cover differentiation in SAR data, textures have been used as feature dimensions for classification. A large number of techniques for texture analysis have been investigated for SAR image classification. Among texture analysis methods, the most prevalent technique used for deriving texture is the use of the grey-level co-occurrence matrix (GLCM). This technique uses a spatial co-occurrence matrix that computes the relationships of pixel values and uses these values to compute the second-order statistical properties. This study focus on comparing various second-order texture parameters and features at multiple scales to demonstrate their contributions in land cover classification which are importance for ALOS K&C Initiative projects.
         Incorporated with World Wildlife Fund (WWF), a part of Riau province, in central Sumatra, is selected as a test site. Riau hosts some of the most biodiversity ecosystems and unique species. It is covered by vast peat lands estimated to hold Indonesia's largest store of carbon. However, Riau have been under serious threat because of rapid large-scale deforestation.

Key words :Tropical Forest, Synthetic Aperture Radar, Classification.


  บทคัดย่อ

        งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความสามารถและขีดจำกัดของข้อมูลจากดาวเทียม Advance Land Observation Satellite (ALOS) เพื่อประโยชน์ในการจำแนกพื้นที่ป่าเขตร้อน ที่ความยาวช่วงคลื่น L – bandรายละเอียดจุดภาพ 50 เมตร ทิศทางการแผ่ของสนามแม่แหล็ก หรือโพลาไรท์เซชัน (Polarization) แบบ HH และ HV พบว่าถ้าใช้ข้อมูลโพลาไรท์เซชันอย่างเดียวจะทำให้การจำแนกสิ่งปกคลุมดินมีประสิทธิภาพต่ำ การวิจัยครั้งนี้จึงได้เพิ่มการวิเคราะห์โดยใช้เนื้อภาพ (textures) ต่างๆ เพื่อความแม่นยำในการจำแนกที่สูงขึ้น วิธีการคำนวณที่ใช้คือ grey-level co-occurrence matrices (GLCM) ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสองพิกเซลที่ค่าระดับความเข้มสีเทาแตกต่างกันในทิศทางและระยะห่างต่างๆกัน การวิจัยนี้จะเน้นการเปรียบเทียบพารามิเตอร์ต่างๆของโครงร่างของพื้นที่ทางสถิติอันดับสองของค่าระดับความเข้มสีเทา(second- order texture) เพื่อใช้ในการจำแนกสิ่งปกคลุมดิน ก่อนที่จะทำการจำแนก โดยจะเลือกเนื้อภาพ (textures) ประกอบเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้น โครงการนี้ได้เลือกพื้นที่ศึกษาบริเวณจังหวัดเรียว ตอนกลางของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย และได้รับความร่วมมือจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประจำประเทศอินโดนีเซีย พื้นที่ศึกษานี้เป็นบริเวณที่ปกคลุมไปด้วยพื้นที่ป่าพรุอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพอยู่เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดซ์ออกไซน์ที่ดีแห่งหนึ่งอีกด้วย แต่ขณะเดียวกันก็มีการบุกรุกแผ้วถางป่าอยู่เป็นจำนวนมาก

คำสำคัญ :พื้นที่ป่าเขตร้อน, ข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์, การจำแนกสิ่งปกคลุมดิน