GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 
ยินดีต้อนรับสู่เวบไซด์ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     KKU : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
GISTDA : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
RESGAT : สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
GECNET : ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
SC-KKU : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

NewsGalleryPlanSeminar/Training


     |News : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม "GISTDA DAY: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 109 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น || รายละเอียดเพิ่มเติม ||
ขอเชิญบุคลากรของหน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 ลงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2558|| รายละเอียดเพิ่มเติม ||

 
ขอเชิญบุคลากรของหน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2558 ลงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 8 เมษายน 2558|| รายละเอียดเพิ่มเติม ||

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2557 || รายละเอียดเพิ่มเติม ||

 
ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference on Geo-informatics for Graduate Students and Young Researchers, GI-GRAD2014June 9-11, 2014 at Mae Fah Luang University || http://www.gi-grad2014.mfu.ac.th/ ||
 
ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th International Conference on ASIA GIS (ASIA GIS 2014) 16 – 17 June 2014 at Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiang Mai, Thailand || http://asiagis2014.gistda.or.th/ ||
 
ขอเชิญอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานการออกแบบสื่อการเรียนการสอนทางด้านภูมิศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2557 || รายละเอียดเพิ่มเติม ||
ขยายเวลาถึง 31 ธันวาคม 2558 ||รายละเอียดเพิ่มเติม||
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 || รายละเอียดเพิ่มเติม ||
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 || รายละเอียดเพิ่มเติม ||
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม "GISTDA DAY: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 109 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น || รายละเอียดเพิ่มเติม ||
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรบ เรื่อง "การพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน และใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ" ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
|| รายละเอียดเพิ่มเติม ||
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ GEOINFOTECH 2013 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2556
ณ อิมแพค เมืองทองธานี || รายละเอียดเพิ่มเติม ||
ประกาศผลการรับสมัครงาน ตำแหน่งเลขานุการ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้แก่ นางสาวจีระนันท์ ชมที
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเลขานุการ หมดเขตยื่นใบสมัคร 12 กรกฎาคม 2556 || รายละเอียดเพิ่มเติม || || ดาวน์โหลดใบสมัคร ||
สอบถาม โทร 043-202742, 084-5137758
ขอเชิญบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรบ เรื่อง "การพัฒนาระบบแผนที่
ออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน และใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ" ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556
ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
|| รายละเอียดเพิ่มเติม || สอบถาม โทร 043-202742, 084-5137758
ขอเชิญอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม กิจกรรม "GISTDA DAY: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 109 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น || รายละเอียดเพิ่มเติม || สอบถาม โทร 043-202742, 084-5137758
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B ชั้น 6 อาคาร SC. 06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีรายชื่อกรุณายืนยันเข้าร่วมฝึกอบรม ภายในวันที่ 2 เม.ย. 2556 || คลิกเพื่อดูประกาศ ||
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านภูมิสารสนเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 (The 1st GI-GRAD 2013) ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี || รายละเอียดเพิ่มเติม ||
ขอเชิญอาจารย์/บุคลากรจากหน่วยงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2556
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ] [ แบบฟอร์มใบสมัคร ] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043-202742, 084-5137758
ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะครูและนักเรียนจาก 2 โรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของ "โครงการการสนับสนุนดำเนินโครงงานด้าน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน" เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 56 ตัวแทนจากโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำนวน 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 >> ดูประกาศ <<  รายละเอียดเพิ่มเติม www.gistda.or.th
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณะอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ร่วมทั้งสิ้น 31 คน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on remote Sensing (ACRS)
  ขอเชิญนักศึกษาเขียนโครงการเพื่อสมัครรับทุนสนับสนุนกลุ่มเยาวชนเพื่อจัดทำโครงการทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและ
  ภูมิสารสนเทศ (miniProject on Geo-Space Tech Challenge) สามารถขอรับคำปรึกษาในการเขียนข้อเสนอโครงการ
  ได้ที่ศูนย์ภูมิภาคฯ หมดเขตส่งรายละเอียดโครงการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555
  รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.gistda.or.th
  
  ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555
  ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม http://researchexpo.nrct.go.th
  
  ขอเชิญอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม กิจกรรม "GISTDA DAY: เทคโนโลยีอวกาศและ
  ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 109
  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  สอบถาม โทร 043-202742, 084-5137758 [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS
  และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น" ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
  ม.ขอนแก่น [ รายชื่อ ]
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS และระบบสารสนเทศ
  ภูมิศาสตร์เบื้องต้น" ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
  สอบถามเพิ่มเติม โทร 043-202742, 084-5137758 [ รายละเอียดเพิ่มเติม ] | [ โหลดใบสมัคร ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS จัดทำฐานข้อมูล
  ทรัพยากรท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น [ รายชื่อ ]
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS จัดทำฐานข้อมูล
  ทรัพยากรท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2555 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
  สอบถามเพิ่มเติม โทร 043-202742, 084-5137758 [ รายละเอียดเพิ่มเติม ] | [ โหลดใบสมัคร ]
  ผลการแข่งขันโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 55
  ตัวแทนจากโรงเรียนโพนงามศึกษา จ.สกลนคร ภายใต้การสนับสนุนจาก "โครงการการสนับสนุนดำเนินโครงงานด้าน
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน" ของศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
  Thailand Flood Monitoring System ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
  Storm Tracker ติดตามสถานการณ์พายุฝน
  ประกาศผลการรับสมัครงาน ตำแหน่งเลขานุการ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ผู้ผ่านการคัดเลือกได้แก่ นางสาวอมรารัตน์ มาพระยืน
  ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเลขานุการ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2554
  [ รายละเอียดเพิ่มเติม ] | [ โหลดใบสมัคร ]
  เนื่องจากปัญหาอุทกภัย สทอภ. ขอประกาศเลื่อนการจัดการประชุมวิชาการ "เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
  ประจำปี 2554 : geoinfotech 2011" ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2554 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
  ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2554
  ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “GISTDA DAY: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
  วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 109 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพื่อการบริหารงาน
  ในท้องถิ่นในระดับภูมิภาค"
  ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร
  ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนภูมิสารสนเทศ
  ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านภูมิสารสนเทศ สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
  วันที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ อาคารเรียน SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Lessons from the Recent Catastrophic Earthquake and Tsunami om East Japan"
  วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
  โครงการ "ปล่อยบอลลูนเพื่อสำรวจขอบอวกาศ ครั้งที่ 3" วันที่ 22 พ.ค.54 ณ โรงเรียนอุสาหะวิทยา ตำบลชองแค
  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  Seminar on "Emerging trends in Geo informatics" วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องพิมล ชั้น 4 อาคาร sc.07
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  โครงการ “ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
  Seminar on "Forefront and Challenging of Water Resources Management in Southeast Asia"
  29th January, 2011, Bangkok
    เอกสารการประชุมวิชาการ "เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2553 : Geoinfotech 2010"
  ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
  ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการติดตามวิกฤตการณ์น้ำท่วม
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2553 : Geoinfotech 2010"
  ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
  Seminar on "Forefront and Challenging Geospatial Technologies for Environmental and Disaster Management in
  Southeast Asia"

  Saturday, 27th November, 2010, Bangkok
  เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ก้าวไกลกับเทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม THEOS
  และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา"

  ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ก้าวไกลกับเทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม THEOS
  และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา"

  ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น
  อาจารย์ มข. เป็นบรรณาธิการจัดทำตำราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์  มข.ลงนามความร่วมมือกับ สศก. ในโครงการกำหนดเขตเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  วันที่ 20 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
 
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA NEGISTDA Home Khon Kaen University