GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    Home > News
 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม - 8 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8512 IT ชั้น 5 อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


          ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" รุ่นที่ 5 ในระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม - 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8512 IT ชั้น 5 อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม Quantum GIS แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 35 คน
          ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมโดย กรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/ASQpQH ภายในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2558
          อนึ่งการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ ไม่เก็บค่าลงทะเบียน และบุคลากรมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ ตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดำเนินการขออนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร
หนังสือประชาสัมพันธ์
(หากต้องการหนังสือนำเรียนถึงหน่วยงาน กรุณาติดต่อ negistda@kku.ac.th)

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

          เนื่องจากสามารถรับได้จำนวนจำกัดทางศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และแจ้งรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรม ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2558 ทาง http://negistda.kku.ac.th และ https://www.facebook.com/NEGISTDA


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 5 > > > ประกาศรายชื่อ (คลิ๊กที่นี่)


          ทางศูนย์ภูมิภาคฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการสมัครและแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไปยังหน่วยงานของท่านผู้มีรายชื่อทั้ง 46 ท่านทางไปรษณีย์ กรุณายืนยันรับสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมโดยส่งใบตอบรับทางไปรษณีย์ และทางอีเมล negistda@kku.ac.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 043-202743 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2558 หากช้ากว่ากำหนดถือว่าสละสิทธิ์
          หากต้องการหนังสือแจ้งผลการสมัครทางอีเมล กรุณาเมลแจ้งชื่อ-สกุล ชื่อหน่วยงานที่เมล negistda@kku.ac.th เจ้าหน้าที่จะสแกนหนังสือส่งให้ทางอีเมลต่อไปค่ะ


หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 0-4320-2742 E-mail : negistda@kku.ac.th 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA