GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    Home > News
 


มข.ลงนามความร่วมมือกับ สศก. ในโครงการกำหนดเขตเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
          เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการกำหนดเขตเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กับ นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จตุจักร กรุงเทพ

          ข้อตกลงความร่วมมือ โครงการกำหนดเขตเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรของประเทศ มีแผนงานสำคัญคือการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรของประเทศ จากแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1 : 4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          โดยพิธีลงนามในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และ ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในโครงการดังกล่าว

          ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบหมายให้ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ผศ.ดร. รัศมี สุวรรณวีระกำธร ดำเนินงานตามรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือโครงการและจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรของประเทศต่อไป(ซ้าย) รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(กลาง) นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(ขวา) ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกำธร ผอ.ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA