GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    Home > News
 


โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ก้าวไกลกับเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียม THEOS และภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา


หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและสมรรถนะมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยีด้วยกัน ได้แก่ 1) เทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม 2) เทคโนโลยีการหาพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม และ 3) เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลายหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน ได้นำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ประโยชน์กันแพร่หลาย ทั้งในรูปแบบใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐาน และหรือใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมาโดยผ่านทางงานวิจัย ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศต่างๆ มากมาย การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาพื้นที่" ขึ้นมา เพื่อเป็นเวทีกลางให้นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจได้แสดงผลงานวิชาการ การวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ


วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเผยแพร่การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม การหาพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
          2. เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการงานวิจัยในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
          3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิชาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ


วันเวลาและสถานที่

          จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ผู้เข้าร่วม

          เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่สนใจ จำนวน 150 คน[ กำหนดการ ]  [ ใบสมัคร ]

ผู้สนใจเข้าร่วมงานที่ต้องการหนังสือเชิญไปยังต้นสังกัด

กรุณาติดต่อ คุณสุมาลี ssumal@kku.ac.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-348268

 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA