GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    Home > News
 

การแข่งขันโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำอาจารย์และนักเรียนตัวแทนจาก 2 โรงรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก จ.ขอนแก่น และ โรงเรียนโพนงามศึกษา จ.สกลนคร ซึ่งดำเนินการจัดทำโครงงานภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการการสนับสนุนดำเนินโครงงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ประจำปี 2554 เข้าร่วม การแข่งขันโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ณ ห้องราชาวดี ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

          ในงานมีการแข่งขันโครงงานระดับเยาวชนจาก 11 โรงเรียน ทั่วประเทศ โดยโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก จ.ขอนแก่น นำเสนอโครงงาน เรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการระบุตำแหน่งการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จากข้อมูลการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลกุดน้ำใส" (ซ้าย) และโรงเรียนโพนงามศึกษา จ.สกลนคร นำเสนอโครงงาน เรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศติดตามการขยายตัวของพื้นที่ทำนาปรังในเขตตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร" (ขวา)


          ผลการการแข่งขัน โรงเรียนโพนงามศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA