GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    Home > News
 

การแข่งขันโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ณ ห้องจามจุรี ชั้น 1 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำอาจารย์และนักเรียนตัวแทนจาก 2 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงเรียนโพนงามศึกษา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร และ โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งดำเนินการจัดทำโครงงานภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการการสนับสนุนดำเนินโครงงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ประจำปี 2555 เข้าร่วม การแข่งขันโครงงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ณ ห้องจามจุรี ชั้น 1 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

          ในการแข่งขันมีการนำเสนอผลงานโครงงานระดับเยาวชนจาก 14 โรงเรียน ทั่วประเทศ โดยโรงเรียนโพนงามศึกษา จ.สกลนคร (ซ้าย) นำเสนอโครงงาน เรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร" และ โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม (ขวา) นำเสนอโครงงาน เรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศึกษาและเก็บข้อมูลตำแหน่งไม้ยืนต้นบริเวณโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม"


          ผลการการแข่งขัน โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA