GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    Home > News
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรม
เรื่อง "การพัฒนาระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน และใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ"
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


>> คลิกเพื่อดูประกาศ <<


- ผู้ที่มีรายชื่อได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมกรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับใช้ในการเตรียมการฝึกอบรม
ภายในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556
ที่ลิงค์ >>
แบบสอบถามข้อมูลภูมิสารสนเทศของหน่วยงาน
หมายเหตุ หน่วยงานที่ส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 2 ท่าน กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว


- กรุณาเตรียมข้อมูลสำหรับปฏิบัติการ "การจัดทำ metadata ผ่านหน้าเว็บไซต ของระบบ ThaiSDI"
โดยสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่
Metadata_Form.doc
เอกสารตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
Ex_Landuse.pdf
หมายเหตุ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กรุณานำแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วมาในวันฝึกอบรมหากผู้มีรายชื่อที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชื่อหรือสละสิทธิ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทางอีเมล negistda@kku.ac.th หรือโทร 043-202742 , 084-5137758 ภายในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 (ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้) 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA