GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    Home > News
 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
"GISTDA DAY: เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับเยาวชน"
ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 209 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


>> คลิกเพื่อดูประกาศ <<


กรุณายืนยันรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยส่งใบตอบรับทางอีเมล negistda@kku.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 พร้อมส่งใบตอบรับฉบับจริงทางไปรษณีย์ หรือนํามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 08.15 - 09.00 น. บริเวณหน้าห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทางศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะผู้ที่ส่งใบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น บุคคลที่ไม่มีรายชื่อตอบรับและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าภายในห้อง


หมายเหตุ - โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะมีหนังสือเชิญที่ระบุชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งไปยังโรงเรียนทางไปรษณีย์
               - ศูนย์ภูมิภาคฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหากไม่มีการติดต่อหรือแจ้งยืนยัน จากทางโรงเรียน



หากโรงเรียนมีรายชื่อที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ กรุณาแจ้งสละสิทธิ์ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับโรงเรียนที่ไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยไม่แจ้งสละสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของทางศูนย์ภูมิภาคในโอกาสต่อไป)



 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA