GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    RESEARCH
 

  โครงการ/งานวิจัย
   การวิเคราะห์เนื้อภาพเพื่อจำแนกช่วงอายุของยางพาราด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS ลุ่มน้ำห้วยคอง
   การประยุกต์ ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำพรม
   แนวทางการวิเคราะห์ความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยดัชนีข้อมูลดาวเทียม
   โครงการศึกษาเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ Geographic information - Encoding
   การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกยางพาราในลุ่มน้ำโขง ด้วยข้อมูลดาวเทียม
   การตรวจวัดความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยดัชนีพืชพรรณมาตรฐาน จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายช่วงเวลา
   โครงการศึกษาเบื้องต้นมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 ISO 19135 :
      Procedures for registration of geographical information items
   โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 มาตรฐาน ISO 19126 :
      Profile-FACC Data Dictionary
   การประมาณการเปรียบเทียบวิธีการหาปัจจัยความยาวและความลาดชันด้วยแบบจำลองความสูงเชิงเลข
   การประเมินพืชพรรณริมน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
   การประเมินการใช้ที่ดินผิดประเภทในพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำสงคราม
   การพัฒนาโปรแกรมบนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   นัยของสภาวะโลกร้อนด้านอุทกภัยและภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วิเคราะห์ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
   การประเมินสถานภาพพื้นผิวเพื่อแสดงศักยภาพความเป็นเกลือของดิน ในที่ราบสูงโคราช
      ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
   การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เชิงบูรณาการเพื่อทำแผนที่เชิงเลขของพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มน้ำพอง
   โครงการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์แซทหลายช่วงเวลาเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
   การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
   การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   การประเมินเชิงบูรณาการพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็ม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยข้อมูลจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
   การพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำชี ด้วยการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
   การเปรียบสมรรถนะความแยกชัดของภาพถ่ายดาวเทียมกับการใช้ประโยชน์
   โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ำสงคราม
   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์

      
   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาจังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี

      
   ระบบสารสนเทศพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม พ.ศ. 2545

      
   ระบบสารสนเทศพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม พ.ศ. 2544

      
   ระบบสารสนเทศพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

      
 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA