GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    RESEARCH
 

การเปรียบเทียบสมรรถนะความแยกชัดของภาพถ่ายดาวเทียมกับการใช้ประโยชน์
THE COMPARISON ON MULTI- RESOLUTION CAPABILITY OF SATELLITE IMAGERY AND ITS USES


บทคัดย่อ

        ในปัจจุบันภาพถ่ายจากดาวเทียมมีความหลากหลายของความแยกชัด การใช้ประโยชน์จึงมีความจำเป็นที่จะเลือกใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย จะเป็นการช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความหลากหลายของความแยกชัดกับรายละเอียดของวัตถุเป้าหมาย ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 TM, IRS-1D, SPOT-5, IKONOS-2 และ QUICKBIRD-2 ซึ่งมีความแยกชัดหลากหลายกระบวนการในชั้นแรกคือ การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตและการเน้นความชัดของข้อมูลภาพ โดยมีพื้นที่ทดสอบคือบางส่วนของอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย หลังจากนั้นดำเนินการตีความภาพถ่ายดาวเทียมแต่ละประเภทเปรียบเทียบในระดับมาตราส่วนตั้งแต่ 1:50,000 ถึง 1:1,000 เพื่อจำแนกประเภทการใช้ที่ดินให้ได้หลายระดับพบว่า ดาวเทียม LANDSAT-5 TM ความแยกชัด 30 เมตร ให้รายละเอียดได้ถึงระดับ 1:50,000 และดาวเทียมอื่นให้รายละเอียดได้ดีกว่า 1:50,000 ส่วนข้อมูลดาวเทียม IKONOS-2 และ QUICKBIRD-2 สามารถให้รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดิน บ้าน อาคาร แหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวนต้นไม้ คันดินในทุ่งนา

ข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็ม   
ภาพแสดงพื้นที่ศึกษา 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA