GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    RESEARCH
 

การประเมินเชิงบูรณาการพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

An Integrated Evaluation of Soil Salinity Potential Using Satellite Data and GIS


บทคัดย่อ

        พื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองรับด้วยหินในยุค Mesozoic ซึ่งประกอบด้วย เกลือหิน หรือหน่วยหินมหาสารคาม การที่มีหน่วยหินมหาสารคามรองรับทำให้เกิดดินเค็มกระจายไปทั้งภูมิภาค ดินเค็มมีผลต่อผลิตผลการเกษตรและเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาค ศักยภาพของพื้นที่ดินเค็ม หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มเป็นสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายของดินเค็ม วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อทำแผนที่ศักยภาพของพื้นที่ดินเค็มและวิเคราะห์คราบเกลือด้วยข้อมูลจากภาพโดยดาวเทียม
        สำหรับวัตถุประสงค์แรกนั้น การศึกษาอาศัยการวิเคราะห์ในเชิงบูรณาการปัจจัยที่เป็นสาเหตุดินเค็มและใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประมวลผลแผนที่ พบว่าชั้นข้อมูลที่เป็นสาเหตุดินเค็มได้แก่ ชั้นข้อมูลธรณีวิทยา ปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล สิ่งปกคลุมดิน ภูมิสัณฐาน และพื้นที่ชลประทาน ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขของการจำแนกเป็น เค็มมาก, ปานกลาง, ต่ำและไม่เค็ม และได้ทำการเปรียบเทียบผลกับแผนที่ดินเค็มที่มีอยู่ พบว่าพื้นที่ศักยภาพดินเค็มในภาคเป็นร้อยละ 1.34, 9.46, 8.60 และ 77.16 สำหรับพื้นที่เค็มมาก, ปานกลาง, น้อย และไม่เค็มตามลำดับ
        สำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นั้นได้สร้างภาพสีผสม (PCA1, XS2 และ NDVI) และวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง signature set ของภาพกับคราบเกลือบนพื้นที่ ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าความสว่างของพื้นที่มีความสัมพันธ์กับคราบเกลือ

ข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็ม   
แผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA