GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    RESEARCH
 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดิน
สำหรับปลูกมันสำปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

GIS Application to land Evaluation for Cassava in Northeast Thailand


บทคัดย่อ

                มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำ คัญรองจากข้าวและอ้อย ซึ่งผลผลิตมันสำ ปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากว่า 50% ของประเทศ และเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากมันสำปะหลังสามารถปลูกและให้ผลผลิตได้ดีในดินทุกชนิด แต่กระนั้นผลผลิตต่อไร่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ดังนั้นการประเมินที่ดินสำหรับปลูกมันสำปะหลังจึงมีความจำเป็น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ในเชิงบูรณาการพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในการวิเคราะห์เพื่อทำการกำหนดหน่วยที่ดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกมันสำ ปะหลัง โดยทำ การวิเคราะห์ความต้องการ และเปรียบเทียบกับหน่วยที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหน่วยที่ดินหรือคุณภาพที่ดินที่กำหนดความเหมาะสมต่อการปลูกมันสำปะหลัง ประกอบด้วย ความเป็นประโยชน์ของน้ำ (W) คุณสมบัติทางกายภาพของดิน (H) ดัชนีความเป็นประโยชน์ธาตุอาหารพืช (NAI) ความเป็นเกลือของดิน(S) และภูมิประเทศของพื้นที่ (T) ซึ่งสร้างเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ของคุณภาพที่ดินทั้ง 5 ประเภท โดยจัดการข้อมูลเป็น 5 ชั้น และทำการวิเคราะห์แบบซ้อนทับตลอดจนกำหนดอัตราของปัจจัยจากปัจจัยวินิจฉัยของคุณภาพที่ดิน และวิเคราะห์ทดสอบแบบจำลองที่ใช้หลายซ้ำ และปรับเปลี่ยนอัตราของปัจจัยและตรวจสอบความถูกต้องภาคสนามแล้ว เลือกเอาแบบจำลองที่ดีที่สุดซึ่งความเหมาะสมของดิน = W x H x NAI x S x T พบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 170,000 ตร.กม. มีความเหมาะสมสำหรับมันสำปะหลังในระดับเหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ13.08, 18.06, 9.03 และ 40.66 ของพื้นที่ทั้งภาค ตามลำดับ ซึ่งมีความถูกต้องตามการคำนวนดัชนีคัปปาเท่ากับ 0.88 ผลที่ได้รับนอกจากแสดงเนื้อที่ความเหมาะสม แล้วยังแสดงในลักษณะแผนที่ที่มีขอบเขต รวมถึงคุณภาพที่ดิน แต่ละประเภทในหน่วยที่ดินตลอดจนการเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เชื่อมโยงกับข้อมูลคุณลักษณะ ซึ่งใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนการใช้ที่ดินทั้งระดับภาคและระดับจังหวัด

คำสำคัญ: มันสำปะหลัง, การประเมินที่ดิน, คุณภาพที่ดิน

ข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็ม   
แผนที่ความเหมาะสมของที่ดิน สำหรับปลูกมันสำปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA