GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    RESEARCH
 

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม

An Analysis of Landuse Change Detection in Tung Kula Ronghai Using Satellite Data


บทคัดย่อ

        ทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาจากรัฐบาลเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินในการรองรับการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรมากกว่า 2 ทศวรรษ ดังนั้นเพื่อตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นการสะท้อนผลการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งกุลาร้องไห้มีพื้นที่ประมาณ 2,107,690 ไร่และครอบคลุมพื้นที่ในบางส่วนของ 5 จังหวัด การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินในทุ่งกุลาร้องไห้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-5 TM หลายช่วงเวลาได้แก่ ภาพถ่ายจากดาวเทียม ปี พ.ศ. 2533 2542 และ 2548 และทำการจำแนกภาพโดยวิธีแปลตีความด้วยสายตาบนจอภาพจากโปรแกรม Arcview ร่วมกับการตรวจสอบภาคสนามและสร้างฐานข้อมูลของการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งสามปีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ด้วยการวิเคราะห์แบบซ้อนทับ จากผลการวิเคราะห์พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนาข้าว ถึงร้อยละ 82.99 83.71 และ 87.35 ของพื้นที่ทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2533 2542 และ 2548 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ลุ่มแฉะ ไม้พุ่มเตี้ยประมาณ 2-4% และปีพ.ศ. 2533 ถึง ปี 2542 ช่วงเวลา 15 ปี มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาข้าวไม่มากนัก นอกจากนั้นพื้นที่ที่เป็นป่าบุงป่าทามก็มีการเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นนาข้าว ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นที่ไปมาก โดยเฉพาะ ถนน คลองชลประทานและการจัดรูปที่ดิน เพื่อรองรับผลผลิตข้าวหอมมะลิที่มีความต้องการของตลาด ดังนั้นสารสนเทศเชิงพื้นที่ในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ที่ดำเนินการนี้ สามารถให้บริการสืบค้น สอบถามข้อมูลแก่นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาที่สนใจ ทำให้เข้าถึงสารสนเทศพื้นที่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ: ทุ่งกุลาร้องไห้, Landsat-5 TM, การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็ม   
ภาพแสดงขั้นตอนการทำงาน 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA