GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    RESEARCH
 

การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงบูรณาการ
เพื่อทำแผนที่เชิงเลขของพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มน้ำพองบทคัดย่อ

        พื้นที่ชุ่มน้ำมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์และการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต การบริหารพื้นที่ชุ่มน้ำจำเป็นต้องมีข้อมูลที่แสดงการกระจาย และจำแนกประเภทของพื้นที่ชุ่มน้ำ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนที่เชิงเลขด้วยข้อมูลพื้นที่เชิงบูรณาการของพื้นที่ชุ่มน้ำในลุ่มน้ำพอง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6,200 ตร.กม. ปัจจัยการวิเคราะห์ 7 ปัจจัย คือ ลักษณะภูมิสัณฐาน การใช้ประโยชน์ที่ดิน กลุ่มดิน สถานภาพลำน้ำ แหล่งน้ำ ขนาดแหล่งน้ำ เขตพื้นที่ชลประทาน และคลองชลประทาน ข้อมูลนำเข้าเหล่านี้ได้จากการปรับปรุงฐานข้อมูล และทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat ระบบ TM ที่บันทึกภาพในปี พ.ศ. 2546-2548 จากนั้นจึงวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการซ้อนทับแบบกำหนดปัจจัย ผลการศึกษาพบว่าในลุ่มน้ำพองประกอบไปด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ 3 ระบบ คือ Riverine (6.65%) Lacustrine (5.65%) และ Palustrine (9.76%) โดยมีการกระจายตัวของระบบพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหมดบริเวณลุ่มน้ำพองตอนบนและล่างในสัดส่วนใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามพื้นที่ชุ่มน้ำชนิด Riverine ที่จัดว่ามีระดับนัยสำคัญกับพื้นที่จะพบในบริเวณลุ่มน้ำพองตอนล่างมากกว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ มีระดับความสูงของพื้นที่ต่ำ และมีการทำชลประทานในพื้นตอนล่างของลุ่มน้ำ

คำสำคัญ:Wetland, GIS, Remote sensing

ข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็ม   
ภาพแสดงพื้นที่ศึกษา 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA