GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    RESEARCH
 

นัยของสภาวะโลกร้อนด้านอุทกภัยและภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
วิเคราะห์ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม

Implications of Global Warming for Flood and Drought over Northeast Thailand :
Analysis of Satellite Dataบทคัดย่อ

        มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนัยสภาวะโลกร้อนด้านอุทกภัยและความแห้งแล้งได้เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่อุทกภัยด้วยข้อมูลเรดาร์แซทหลายช่วงเวลา และจำแนกความแห้งแล้งด้วยดัชนีพืชพรรณมาตรฐาน (SVI) การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นที่ประมาณ 170,000 ตร.กม.ซึ่งพบว่า ได้เกิดอุทกภัย และภัยแล้งบ่อยครั้ง
        การวิเคราะห์พื้นที่อุทกภัยในปี พ.ศ. 2544 2545 และ 2546 ได้ใช้ข้อมูลเรดาร์แซทหลายช่วงเวลา และสร้างฐานข้อมูลพื้นที่อุทกภัยจากข้อมูลทั้งสามปี ในการกำหนดพื้นที่ความแห้งแล้งได้ใช้ดัชนีพืชพรรณมาตรฐานซึ่งเป็นดัชนีแสดงสภาวะความแห้งแล้งจากข้อมูลหลายช่วงเวลาของ ดาวเทียม Terra MODIS ผลการศึกษาได้แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัยของทั้งสามปี และจัดเก็บในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมกับขอบเขตลุ่มน้ำ และขอบเขตจังหวัด สำหรับ SVI ที่ทำการวิเคราะห์ได้แสดงรูปแบบของความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูแล้งของปี พ.ศ. 2543-2549 การวิเคราะห์ความแห้งแล้ง หากใช้การบูรณาการเชิงพื้นที่ต้องใช้เวลานาน SVI สามารถให้ข้อมูลความแห้งแล้งอย่างรวดเร็ว ในแง่เชิงพื้นที่และเวลานัยของสภาวะโลกร้อนสําหรับภัยพิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถดำเนินการได้ด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม

คำสำคัญ: นัยสภาวะโลกร้อน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทกภัย ความแห้งแล้ง

ข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็ม   
แผนที่แสดงการเกิดอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA