GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    RESEARCH
 

การพัฒนาโปรแกรมบนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM-BASED PROGRAM
FOR COLLECTION SUPPORT OF LAND AND BUILDING TAXบทคัดย่อ

        ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของการจัดเก็บโดยหน่วยงานท้องถิ่นยังอยู่ในรูปของเอกสารและยากต่อการจัดการ ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของระบบภูมิสารสนเทศการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำได้ง่ายและใช้เวลาน้อย วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้คือ การพัฒนาโปรแกรมบนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินพื้นที่ศึกษา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ประมาณ 87 ตารางกิโลเมตร
        วิธีการศึกษาในครั้งนี้ประกอบไปด้วย
        1) วิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูล
        2) ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
        3) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วย Microsoft Visual Basic 6.0 ร่วมกับ MapOpject ฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
        ภาษีโรงเรือนและที่ดินประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของโรงเรือนและแปลงที่ดิน และฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลการชำระภาษีบำรุงท้องที่ โฉนด ชื่อผู้เสียภาษี ข้อมูลการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และข้อมูลอื่น การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ และฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ได้ใช้ข้อมูลของรหัสแปลงที่ดิน, รหัสโรงเรือน สำหรับข้อมูลแปลงที่ดินและข้อมูลโรงเรือนตามลำดับ
        ความสามารถของโปรแกรมประกอบไปด้วย การเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูล การค้นหาและออกรายงานข้อมูลเกี่ยวกับแปลงที่ดิน ข้อมูลโรงเรือน และข้อมูลการชำระภาษีโดยจะใช้ข้อมูลรหัสผู้เสียภาษีในการค้นหาข้อมูลต่างๆการคำนวณค่าเช่าและภาษีโรงเรือนสามารถคำนวณโดยอัตโนมัติ ในการออกรายงานจะประกอบไปด้วย ใบแจ้งค่าภาษี, รายงานสรุปการจัดเก็บภาษี

ข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็ม   
ภาพแสดงหน้าจอโปรแกรม 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA