GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    RESEARCH
 

การประเมินพืชพรรณริมน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
Evaluating Spatial Information of Riparian Vegetation in Northeast Thailand Using Satellite Data


บทคัดย่อ

        พื้นที่ริมน้ำ เป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญที่ป้องกันคุณภาพน้ำ แหล่งที่อยู่อาศัย คุณภาพสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นตัวกรองตะกอนธรรมชาติและความต่อเนื่องกับผืนแผ่นดิน กิจกรรมบนพื้นที่ริมน้ำทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของพืชพรรณ ซึ่งจะมีผลต่อระบบนิเวศทั้งหมด สารสนเทศที่เกี่ยวกับป่าริมน้ำจึงมีความจำเป็นมากดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การกระจายเชิงพื้นที่พืชพรรณริมน้ำและชนิดพืชพรรณ พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 170,000 ตร.กม. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบายน้ำโดยแม่น้ำสายหลักสามสาย ได้แก่ โขง ชี มูล และลำน้ำสาขาจำนวนมาก ในการศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปี 2006-2007 ทั้งสิ้น 78 ภาพ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด วิธีการศึกษาประกอบด้วยการแก้ไขภาพเชิงเรขาคณิต จำแนกภาพด้วยวิธีควบคุม สำรวจภาคสนามและตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อมโยงภาพทั้ง 78 ภาพ การวิเคราะห์ได้จัดทำพื้นที่แนวกันชน 300-500 เมตร จากริมฝั่งแม่น้ำและลำน้ำ เพื่อทำหน้ากาก การจำแนกแบบควบคุมได้จำแนกพืชพรรณด้วยวิธี Maximum Likelihood ภายใต้หน้ากาก
        นอกจากนี้ข้อมูลเกี่ยวกับพืชพรรณได้ทำ การรวบรวมในพื้นที่แม่น้ำสายหลักจากการสำรวจภาคสนาม ผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ได้แสดงการกระจายเชิงพื้นที่ของพืชพรรณริมน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่พืชพรรณริมน้ำ 4,530.20 ตร.กม.ในลุ่มน้ำโขง ชีและมูล คิดเป็นเนื้อที่1,681.43, 1,261.06 และ 1,575.43 ตร.กม. ตามลำดับส่วนประกอบของประเภทพืชพรรณได้จำ แนกตามฟังก์ชั่นและแหล่งต่างๆ เช่นพืชน้ำ ที่เปิดโล่งพืชริมฝั่งน้ำและพืชบนบกที่ต่อเนื่อง
        การกระจายของพื้นที่ป่าริมน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามพิกัด UTM การสร้างฐานข้อมูลร่วมกับขอบเขตลุ่มน้ำหลัก/ย่อย และขอบเขตการปกครอง ซึ่งสามารถให้ข้อมูลพื้นที่ป่าริมน้ำ แบ่งตามขอบเขตลุ่มน้ำและจังหวัดได้ ทั้งในเชิงเนื้อที่และสถานภาพทั่วไป อันจะเป็นฐานข้อมูลหลักอย่างหนึ่ง เพื่อการจัดการทรัพยากรในพื้นที่เฉพาะ

ข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็ม   
แผนที่ป่าริมน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA