GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    RESEARCH
 

การประมาณการเปรียบเทียบวิธีการหาปัจจัยความยาว
และความลาดชันด้วยแบบจำลองความสูงเชิงเลข

A Comparative Estimation of Methods to Determine Slope Length
and Slope Factor using Digital Elevation Modelบทคัดย่อ

        ในการใช้สมการสูญเสียดินสากลเพื่อทำแผนที่กษัยการของดินมีข้อจำกัดคือการคำนวณหาค่าความยาวตามลาดและความลาดชัน (LS-factor) เพื่อใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบโปรแกรมที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถคำนวณค่า LS-factor ได้ ซึ่งคำนวณจากค่าความสูงเชิงเลข ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ประมาณการเปรียบเทียบหาค่า LS-factor จากวิเคราะห์จากระบบโปรแกรมสามวิธีโดยใช้พื้นที่ทดสอบในพื้นที่ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 160-180 เมตร ระบบโปรแกรมการคำนวณหาค่าของ LS-factor 3 วิธีได้แก่ ระบบโปรแกรมที่พัฒนาโดย Remortel et al (2004), NSTC (2001) และ Mitasova et al (1999) ในการศึกษาครั้งนี้ได้หาค่า RMSE ของทั้งสามวิธีเปรียบเทียบกับวิธีที่คำนวณค่า L และ S จากเส้นระดับจากแผนที่โดยตรงใช้เป็นวิธีอ้างอิง ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า RMSE 21.87% 119.13% และ 25.32% สำหรับวิธีของ Remortel et al NSTC Mitasova et al ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีที่ใช้อ้างอิง อย่างไรก็ตามการศึกษาภาคสนามในพื้นที่และสภาพที่หลากหลายยังมีความจำเป็นเพื่อที่จะยืนยันวิธีที่ดีที่สุดที่จะใช้ในประเทศไทย

ข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็ม   
ภาพแสดง LS-Factor ในพื้นที่ศึกษา 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA