GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    RESEARCH
 

โครงการศึกษามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211
มาตรฐาน ISO 19126:Profile-FACC Data Dictionaryวัตถุประสงค์

         1. ศึกษาพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO/TC211
         2. สร้างความเข้าใจในหลักการ และขอบเขตของเนื้อหามาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211 ด้านมาตรฐาน
ISO 19126 : Profile-FACC Data Dictionary
         3. จัดทำคู่มือเป็นภาษาไทยของมาตรฐาน ISO 19126: Profile-FACC Data Dictionary เพื่อการศึกษาใช้งานในอนาคต
         4. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการใช้งานมาตรฐานภูมิสารสนเทศให้กับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย
        

การดำเนินงาน

          1. ศึกษารูปแบบ วิธีการ และวิเคราะห์การใช้งานมาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211 ในมาตรฐานด้าน Profile - FACC Data Dictionary (ISO 19126) โดยจะต้องศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คือ Methodology for feature cataloguing (ISO 19110) เป็นอย่างน้อย เพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอเนื้องานในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกับการใช้งานในประเทศไทย
         2. สำรวจ ศึกษารายละเอียดของระบบการกำหนดรหัส การจัดทำ Data Dictionary ที่มีการจัดสร้างสำหรับข้อมูลในประเทศไทย, ระบบ FACC ของ NGA และระบบในข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร
         3. ศึกษา จัดทำเอกสารมาตรฐาน/คู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย เพื่อนำเสนอเนื้อหาและรูปแบบของมาตรฐาน ISO 19126: Profile-FACC Data Dictionary ที่เหมาะสมกับข้อมูลของประเทศไทย เพื่อให้สามารถประเมินความเหมาะสมต่อการใช้งาน และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตได้
         4. จัดทำตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานมาตรฐาน ISO 19126: Profile-FACC Data Dictionary สำหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศไทย
         
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA