GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    RESEARCH
 

การตรวจวัดความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยดัชนีพืชพรรณมาตรฐาน
จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายช่วงเวลา

Drought Detection in Northeast Thailand using Standardized Vegetation Index
of Multi-Temporal Satellite Dataบทคัดย่อ

        ความแห้งแล้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อสภาวะพืชพรรณในพื้นที่ ด้วยสาเหตุนี้วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการพัฒนาวิธีการตรวจวัดความแห้งแล้งในพื้นที่ด้วยดัชนีพืชพรรณ ของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายช่วงเวลา พื้นที่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 168,825.34 ตร.กม. การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลดัชนีผลต่างพืชพรรณ (Normalized Differences Vegetation Index: NDVI) จากดาวเทียมเทอร์ราโมดิส(Terra MODIS) เพื่อตรวจสอบสภาวะของพืชพรรณ และใช้ดัชนีมาตรฐานพืชพรรณ (Standardized Vegetation Index: SVI) เพื่อหาพื้นที่ที่มีค่า NDVI ผิดปกติไปจากค่าเฉลี่ยของ NDVI ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งจะสามารถสะท้อนให้เห็นความแห้งแล้งจากพืชพรรณได้ จากผลของการศึกษาพบว่าในเดือนธันวาคม พ.ศ.2547 เป็นช่วงที่มีพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.52 รองลงมาในเดือนมกราคม พ.ศ.2548 คิดเป็นร้อยละ 72.68 การศึกษาครั้งนี้ได้วิธีการในการวิเคราะห์รูปแบบของความแห้งแล้งทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา ซึ่งชี้ให้เห็นว่าข้อมูลจากดาวเทียมหลายช่วงเวลาเทอร์ราโมดิสสามารถระบุรูปแบบของความแห้งแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนการช่วยเหลือในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

คำสำคัญ: ความแห้งแล้ง, ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายช่วงเวลา, NDVI, SVI

ข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็ม   
ภาพแสดงพื้นที่ศึกษา 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA