GISTDA Regional Centre GPS Base Station Research
 


 หน้าหลัก
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ภาพกิจกรรม
 แผนงาน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 งานวิจัย
 ศูนย์ภูมิภาค สทอภ.
 GPS Base Station
 ติดต่อเรา
 แผนผังเว็บไซด์
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 บริการข้อมูล
 ThaiSDI


    RESEARCH
 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำพรม

An Application of Satellite Data and GIS for Analysis of Environmentally
sensitive Areas over the Nam Prom Watershedบทคัดย่อ

        การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความจำเป็นต้องกำหนดพื้นที่ที่เปราะบางต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อกำหนดพื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมหลายประเภทจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ข้อมูลชีวกายภาพ และพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย การกำหนดพื้นที่ได้วิเคราะห์โดยกระบวนการซ้อนทับชั้นข้อมูลจากแบบจำลองโดยใช้ GIS การดำดำเนินการได้ศึกษาในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมซึ่งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิและบางส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ลุ่มน้ำพรม มีเนื้อที่ 2,320 ตร.กม และระบายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ลงสู่ลำน้ำเชิญทางอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การวิเคราะห์ได้จัดสร้างชั้นข้อมูล GIS ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำ และวิเคราะห์สร้างชั้นข้อมูลอื่นอีกเช่น ชั้นข้อมูลกษัยการดิน แบบจำลองความสูงเชงเลข ดินเค็ม การใช้ที่ดิน พื้นที่ป่าไม้ หลังจากนั้นได้สร้างพื้นที่อ่อนไหวสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการซ้อนทับของชั้นข้อมูลดังกล่าว โดยผลวิเคราะห์ได้ชั้นข้อมูลอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 3 ชั้นจำแนก ซึ่งมีพื้นที่อ่อนไหวสูงและปานกลาง คิดเป็นเนื้อที่ 49.50 และ 11.82 % ตามลำดับ การศึกษาครั้งนี้สามารถบอกชั้นข้อมูลองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุของความอ่อนไหว นอกจากนั้นผลที่ได้รับจากการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำกลับมาใช้หรือทำให้ทันต่อเหตุการณ์และใช้สำหรับการจัดการพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ: Environmentally Sensitive Areas, Satellite Data,GIS, Nam Prom Watershed

ข้อมูลงานวิจัยฉบับเต็ม   
แผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำพรม 
   
 
NEGISTDA Home Contact us Sitemap Links Khon Kaen University NEGISTDA Home GISTDA